aanmelden peuterspeelzaalaanmelden bso

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. 

 

 

In dit beleidsstuk laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u van onze kinderopvang gebruikt maakt en waarom we deze gegevens verzamelen. Op deze manier willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Kinderopvang DLS. Kinderopvang DLS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). Dit houdt in dat wij:


• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacy beleid;


• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;


• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;


• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;


• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;


• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de kinderopvang uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Gewone persoonsgegevens
Onder gewone persoonsgegevens worden o.a. verstaan: naam, geboortedatum, BSN, adres gegevens en bankgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor nakomen van wettelijke verplichting en de uitvoering van de overeenkomst.


Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn o.a. gegevens die betrekking hebben op medische gegevens. Deze gegevens zijn nodig voor de bescherming van de vitale belangen van het kind.


Verwerkingsregister
Binnen Kinderopvang DLS houden we alle persoonsgegevens bij in het verwerkingsregister. Dit register is niet openbaar en wordt alleen getoond aan inspecteur Autoriteit Persoonsgegevens. In het register staat precies beschreven welke persoonsgegevens gevraagd worden, waar dit wordt bewaard en wie toegang heeft tot deze gegevens. Maar ook hoe lang de gegevens worden bewaard en de vernietiging van de gegevens.


Nieuwsbrief Kinderopvang DLS
Binnen kinderopvang verspreiden wij een nieuwsbrief aan ouders/verzorgers. Hierin informeren wij u over personeel, ontwikkelingen, thema’s, activiteiten en overige zaken die betrekking hebben op onze kinderopvang. U ontvangt de nieuwsbrief gedurende de opvang. Wanneer de opvang stopt, halen wij uw mailadres uit de mailinglijst.


Vestrekking aan derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld zonder toestemming van ouders/verzorgers. Informatie kan met toestemming gedeeld worden aan externe partijen, denk hierbij aan scholen, GGD, consultatiebureau.


Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.


Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.