aanmelden peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Trapje Op is een landelijk gecertificeerde peuterspeelzaal. Dit betekent dat we voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang en van de GGD.

Jaarlijks worden wij door de GGD geïnspecteerd. Lees hier het meest recente GGD inspectierapport (oktober2022) Ook werken we volgens het vierogenprincipe en hebben we een achterwachtregeling. Naast het kinder-EHBO diploma streven we er naar dat alle nieuwe medewerkers zo spoedig mogelijk het actuele certificaat BedrijfsHulpVerlening (BHV) krijgen. We hanteren een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zoals beschreven in het protocol kindermishandeling en protocol kindermishandeling medewerker.

 

Daarnaast blijven al onze pedagogische medewerkers zich voortdurende ontwikkelen omdat ze liefde voor het vak hebben. Dit doen ze door het volgen van bijscholing, het bezoeken van beurzen en het verzorgen van deskundigheidsbevorderingsavonden voor collega’s. In het Landelijk Register Kinderopvang ( LRK) zijn wij geregistreerd onder nummer: 231325484 Meer informatie van de overheid over de kinderopvang kunt u vinden op: rijksoverheid.nl/kinderopvang